Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

SPGR kurs
Kurskalender her

SPGR institute tilbyr kurs med ulik vinkling rundt temaet grupper og gruppeprosesser. Det er i gruppen endring kan skje enten det er store omstillingsprosesser eller personlig utvikling. Team brukes i økende grad for å løse konkrete oppgaver ved prosjektorganisering.
Ingen team er like, og teamets dynamikk må kunne svare til de krav og oppgaver teamet skal løse. Denne erkjennelsen ligger til grunn for alle kurs som tilbys gjennom SPGRinstitute.

Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam (High Performance Teams)

Hvorfor skal du velge kurset Operativ ledelse (video)

Kurset er for deg som trenger å utvikle team til ekstrem ytelse. For eksempel team som skal prestere under stor usikkerhet og risiko, strategiske ledergrupper, utviklerteam som bruker agile metoder, innovasjonsteam eller team i større endringsprosesser. Kort sagt team som må prestere uten støtte av struktur og prosedyrer.
Du vil få innsikt i hvilke betingelser som må være på plass om team skal yte opp mot sitt potensial og ikke «miste hodet» under særlig krevende operasjoner. All teori knyttes til praktiske situasjoner og reelle problemstillinger. Det er lagt opp til å bruke deltagernes egne erfaringer aktivt i undervisningen. Emnet skal gi deltagerne faglig innsikt i hvilke mekanismer som påvirker en operativ virkelighet, hvordan mennesker reagerer i kriser, samt hvordan relasjonelt samspill påvirkes av kontekst som organisasjon, teknologi og prosedyrer.
Kurset er godkjent som etter- og videreuttdanningskurs ved NTNU med arbeidsmengde 7.5 studiepoeng. Studiepoeng krediteres kun når kursene arrangeres i regi av NTNUvidere og da underlagt NTNUs eksamensreglement.
Kutsene er lagt opp over to samlinger a to dager og det må påregnes arbeid i mellomperioden. Arbeidet i mellomperioden støttes av nettbasert undervisning. Datoene som er oppgitt i kalenderen er dato for første samling. Dato for andre samling avtales med deltagerne ila første samling.
Arbeidet utenom samlingene er bygd opp rundt nettbaserte ressurser hvor du følger din individuelle plan og møter til felles datofestede webinarer.
De fysiske samlingene betinger lettelser i koronarestriksjonene.
Pensum: Sjøvold, E. "Resultater gjennom team", Universitetsforlaget, 2014

Effektive team

Hvorfor skal du velge kurset Teamutvikling og effektivitet (video)

Kurset gir deg både faglig innsikt i ledelse av grupper og ferdighet i å utvikle team effektive med effektivt samspill.
Det er idag et overraskende stort avvik mellom rådende kommersiel praksis og hva vi vet virker når det gjelder håndtering av gruppeprosesser og teamutvikling. Her får du innsikt i hva forskningen sier fremmer effektivitet i teamarbeid, samt tilstrekkelig kunnskap til å vurdere kvaliteten av ulike tilnærminger til teamutvikling. Du får mulighet for refleksjon over egen rolle som teammedlem og teambygger, samt innføring i ulike verktøy som kan støtte ditt arbeid med teamutvikling. Du vil også få verktøy for evaluering av eventuell framgang. All teori knyttes til praktiske situasjoner og reelle problemstillinger.
Kurset er godkjent som etter- og videreuttdanningskurs ved NTNU med arbeidsmengde 7.5 studiepoeng. Studiepoeng krediteres kun når kursene arrangeres i regi av NTNUvidere og da underlagt NTNUs eksamanesreglement.
Kutsene er lagt opp over to samlinger a to dager og det må påregnes arbeid i mellomperioden. Datoen som er oppgitt i kalenderen er dato for første samling. Dato for andre samling avtales med deltagerne ila første samling.
Pensum: Sjøvold, E. "TEAMET - utvikling, effektivitet og endring i grupper", Universitetsforlaget, 2006/10

Effektive team Digital versjon

Den digitale versjonen av kurset er bygd opp rundt nettbaserte ressurser hvor du følger din individuelle plan og møter til felles datofestede webinarer. Ellers er kursinnhold det samme som det seminarbaserte kurset. Om det blir lettelser i koronarestriksjonene, vil vi se om vi kan legge inn en fysisk samling.

Makt og maktbruk i arbeidslivet

På dette kurset vil du få innsikt i hvilke mekanismer som brukes til å påvirker mennesker i arbeidslivet, hvordan disse benyttes for manipulasjon og for å utilbørlig tilrive seg ressurser. Deltagerne skal gjennom denne innsikten bli bedre i stand til å identifisere maktbruk, vurdere dens omfang og alvorliget og derigjennom bedre kunne forsvare seg dersom maktbruken er utilbørlig.
Det finnes ingen lettvinte løsninger eller teknikker som kan læres, hverken for å beherske bruk av makt eller å beskytte seg. Makt er en naturlig og nødvendig del av våre organisasjoner og det vil derfor alltid være mulig å identifisere mønstre av atferd som kan si oss noe om maktutøverens intensjon og om maktbruken er legitim. Det er evnen til å identifisere slike mønstre som avgjør om du blir spiller eller brikke.
Det er ferdighet i å identifisere disse mønstrene som er tema for dette kurset.
Pensum: Sjøvold, E. "MAKT og maktbruk i arbeidslivet", Universitetsforlaget, 2015

Digitalisering - trusler og muligheter

Digitalisering er når tjenester og arbeidsoppgaver blir automatisert og overlatt fra mennesker til maskiner. Automatisering, avanserte algoritmer og plattformøkonomi medfører betydelige trusler for bedrifter tuftet på tradisjonell forretningsstrategi. Kurset fremhever hvilke trusler vi må være oppmerksomme på og, hvilke forretningsmessige muligheter digitalisering medfører. Hva det hyppig brukte begrepet digital transformasjon betyr, og hva det innebærer for praktisk ledelse blir også gjennomgått.
Kurset kjøres i samarbeid med NTNU og nærmere beskrivelse finner du her . Du finner også et intervju med kursansvarlig professor Endre Sjøvold her


Innovasjon og kreativitet i team

En sentral del av dette kurset er å gi deg en praktisk og anvendelig forståelse av hva innovasjon er og hvordan du skal utvikle team til å bli innovative. Innovasjon er sjelden noe som foregår i vakum og innovasjosteamets plass i organisasjon belyses også. Begreper fra innovasjonslitteraturen som Exploration, Exploitation og ambidexterity, gies innhold og praktisk tilnærming. Tema er også den hårfine balansen mellom formelle og uformelle innovasjonsprosesser.
Etter kurset skal du ha en forståelse av hva som skal til for å skape en innovativ teamdynamikk og hvilke eksterne samarbeidsrelasjoner teamet bør utvikle og hvordan dette gjøres.

Bedriftsinterne kurs

Alle kursene SPGR institute kan også kjøres bedriftsinternt. Elementer fra ulike kurs kan syses sammen for å dekke bedrifters spesifikke behov og kan få ytterligere praktisk spissing i form av Workshops.
Spesialsydde kurs gir ikke uten videre studiepoeng.

Workshops

Vårt nettverk av konsulenter kan bidra med Workshops for å utvikling av interne programmer for leder, organisasjonsutvikling, teambygging eller coaching hvor SPGR inngår.

Vår filosofi er at slike programmer bør i så stor grad som mulig gjennomføres med interne krefter. For suksess må denne type aktiviteter alltid forankres og relateres til bedriftens strategi og ønsket verdigrunnlag. Da er de beste kreftene for å oppnå dette bedriftsinterne.

Våre konsulenter kan bidra i utviklingen av programmene, lede workshops, holde enkeltforedrag eller arrangere spesifikke SPGR-workshops.

For mer informasjon eller en diskusjon om spesifikke behov ...

....kontakt oss på
info@spgr.no eller
telefon 41 300 300.