Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

SPGR analyser

Over flere tiår er det utviklet SPGR analyser som ved hjelp av sofistikerte algoritmer, evner å belyse en rekke fenomener som oppstår i grupper.
I hovedsak er det to typer innsamling av data som danner basis for SPGR analysene.

Uansett datagrunnlag, nivå eller algoritme er analysene sammenlignbare. Så og si alle analyser tegnes ut over samme mal og det som slår ut på en vektor i en analyse, tilsvarer det som slår ut på samme måte i en annen analyse. Slik kan en for eksempel direkte se hvordan utøvd ledelse samsvarer med organsiasjonens verdigrunnlag eller hvordan kulturen i en enhet avviker fra en annen.

På tross av det mangfold av analyser som er tilgjengelig, ser vi at våre konsulenter i hovedsak bruker to typer analyser; Feltanalysen og Smidighetsanalysen. For å gjøre adninistrasjonen av spørringer enkelt for brukeren, er det derfor laget "One-Click" standardrapporter for SPGR Team og SPGR 360+ med en kombinasjon av disse analysene. SPGR Team er for analyse av team dynamikk og SPGR 360+ for coaching av enkeltpersoner.

|| De mest anvendte SPGR analyser

Feltanalysen

SPGR Feltanalyse kartlegger relasjonene mellom medlemmene av gruppen og gir et visuelt bilde av gruppens dynamikk, roller og rollebeskrivelser og fordelingen av makt og innflytelse. Feltanalysen brukes også for å identifisere ulikheter i medlemmenes oppfatning av gruppens sosiale virkelighet (mentale modeller).

Smidighetsanalyse

Smidighetsanalysen identifiserer hvilke gruppefunksjoner/kultur atferden primært støtter, frekvens av atferd, grad av intensitet og områder for utvikling langs åtte vektorer. Smidighetsanalysen brukes også for å identifisere likheter og forskjeller mellom egen og andres oppfatning. Også andre objekter enn personer kan være grunnlag for smidighetsanalysen noe som er aktuelt ved triangulering.

SPGR Vektoranalyse

Vektoranalysen fremstiller SPGR data i en profil basert på tolv vektorer. Disse tolv vektorene er de samme som brukes under direkte observasjon og brukes derfor ofte i kombinasjon med observasjonsdata. Siden fremstillingen fremstår enklere enn i Smidighetsprofilen benyttes Vektordiagrammet i stedet for denne hvor dataene skal formidles uten personlig tilbakemelding som for eksempel i rapporter etter en kulturanalyse.

SPGR Spiralananalyse

Spiralanalysen fremstiller SPGR skårene som er gitt for alle de 34 leddene i SPGR skalaen. Skårene er plottet over et stilisert bilde av «SPGR norm» som et sammenligningsgrunnlag for den vurderte profilen som fremkommer. Fargekodene illustrerer hvilke ledd som påvirker hvilken atferd. Spiralanalysen gir en detaljeringsgrad ned på ledd nivå som sammenstilles med en «SPGR norm». Ved bruk av denne oppnår du variasjon i verktøy uten å forlate «språket» og modellen du bygger treningen på, samt får en umiddelbar referanse i forhold til de ulike atferdkomponentene.

Polariseringsanalysen

Alle konflikter i grupper har sin opprinnelse i polarisering mellom deler av gruppen (subgrupper) eller enkeltprersoner (satelitter) og gruppen. Polarisering kan skyldes uenighet i sak eller ulike verdier mellom medlemmene i en gruppe. Polariseringsanalysen beskriver polarisering i en gruppe ved å identifisere subgrupper og sattelitter (enkeltpersoner), hvilken type polarisering det er snakk om og hvor alvorlig polariseringen er.

SPGR humres leder- og kulturanalyse

Foran større omstillingsprosesser eller ved oppkjøp og fusjon viser det seg at de største utfordringer bunner i organisasjonsmessige forhold. SPGR humres er en metodikk og analyse av organisatoriske forhold av betydning for endringer i organisasjoner. SPGR humres er utviklet for også å virke som et pedagogisk hjelpemiddel for å skape forståelse og forankring for en forestående endring. SPGRhumres gir forankring via konkrete tiltak til forbedring ift strategiske fokusområder, en valid kulturanalyse og en analyse av ledelse og leder.

|| Andre SPGR analyser

Typologianalyse:

en analyse av gruppestruktur basert på SPGR topologi. Basis er Feltanalysen

Blindspotanalyse:

en analyse av elementer en gruppe ikke «ser» eller oppfatter som tabu å snakke om. Basis er SPGR rådata

Stereotypianalyse:

identifiserer en gruppes delte og fastlåste oppfatninger av «de andre». Basis er Felt- og Smidighetsanalysen.

Kohesjonsanalyse:

identifiserer hvilken type kohesjon som er rådende i gruppen. Basis er Feltanalysen og Polariseringsanalysen.

Funksjonsbalanse:

fremstiller balansen mellom de ulike gruppefunksjonene. Basis er SPGR rådata

Intergruppefeltanalyse:

identifiserer ulike oppfatninger av egen og andre grupper i en organisasjon ifb med OU arbeid eller konfliktløsning mellom grupper. Basis er Feltanalysen

Kommunikasjonsmatrise:

ulike fremstillinger av kommunikasjonsmønstre fordeling av tid og adressering av budskap under gruppens arbeid. Basis er SPGR observasjonsdata.

Støtte i bruk av SPGR

For brukere av SPGR tilbyes støtte for å komme igang og bruke SPGR applikasjonene og tolke analysene. Det er bare å ta kontakt med oss.